Regler för padeltennis

Spelregler

1. PLACERING AV SPELARNA
• Spelet spelas i par
• Spelarna står i områden som är belägna på varsin sida av nätet. Servaren sätter bollen i spel och mottagaren returnerar bollen.
• Mottagaren kan stå fritt i sitt område på banan, det kan även partnern till mottagare och partnern till servaren.
• Sidbyte sker när antalet games är ett udda tal.
Maximal vilotid mellan games är 90 sekunder.

2. VAL AV SIDA OCH SERVE
Val av sida och valet att bli servare eller mottagare i det första gamet skall avgöras genom lottning. Det par som vinner lottningen har rätt att välja mellan;
• Serva eller mottag, det andra paret får då välja sida.
• Sida av banan, det andra paret får då välja att bli servare eller mottagare
• Begära att deras motståndare väljer först

3. SERVEN
Serven måste utföras på följande sätt:
a) Spelaren som servar (servaren) måste ha båda fötterna bakom servelinjen mellan mittlinjen och sidoväggen. Bollen skall slås över nät och träffa serve rutan på diagonalt motsatt sida, bollen måste studsa inuti eller på raden som begränsar serve rutan. Första bollen i varje game skall servas från höger sida av mittlinjen.
b) Servaren måste studsa bollen bakom servelinjen mellan mittlinjen och sidoväggen.
c) En funktionshindrad spelare med bara en arm får studsa bollen med hjälp av racket.
d) Servaren får inte röra servelinjen med sina fötter, eller inträda i området som är en fortsättning av mittlinjen givet att serven är diagonal.
e) Vid serve måste spelaren träffa bollen på eller under midjehöjd och vid tillfället ha minst en fot i marken.
f) Servaren får vid serve inte gå, springa eller hoppa, små rörelser som inte påverkar den ursprungliga hållningen är tillåtna.
g) Om spelaren missar bollen när de försöker att träffa den är serven förbrukad.
h) Om bollen servas av misstag från fel sida, skall detta rättas till omedelbart. Alla poäng som uppkommit är dock giltiga. Om endast 1 fel serve skett skall detta också räknas.

4. FEL SERVE
Serven är fel om:
a) Servaren bryter mot regel 3
b) Servaren missar bollen helt vid försök att serva.
c) Efter serve, om bollen studsar utanför mottagarens serve ruta. Serve rutans linjer räknas som inne.
d) Efter serve, om bollen träffar servarens partner.
e) Efter serve, om bollen passerar över nätet, studsar och rör stängslet som markerar gränsen för motståndarna serve ruta, före andra studs (gäller endast vid serve).
f) Efter serve, om bollen vidrör någon av väggarna på servarens område, även om bollen senare går över nätet och till mottagarens serve ruta.
g) Om bollen studsar fel och det är inte möjligt att slå eller nå den.
h) Om det tar servaren mer än 25 sekunder att serva efter föregående poäng.

5. SERVEORDNING
Det lag som ska serva i matchens första game bestämmer vilken av spelarna som skall serva första gamet. Efter slutet av det första gamet så är det mottagande parets tur att serva. Denna turordning fortsätter tills setet är slut. När turordningen är bestämd så kan den inte ändras förrän nästa set. I början av vart set så avgör spelarna som har serven vem av de två som skall serva först. Efter det så tas serve i turordning. Om en spelare servar i fel turordning, måste den spelare vars tur det var, serva så snart felet upptäckts. Alla poäng innan upptäckten av felet är giltiga, men om det bara gäller 1 fel serve innan felet upptäcks så räknas inte detta. Om gamet hinner avsluta innan felet upptäcks, så fortsätter serve turordningen som den är (även om fel) till slutet av setet.

6. MOTTAGARE OCH RETUR
a) Den spelare som skall returnera serven måste vänta tills bollen studsar i sin serve ruta och slå den innan den studsar en andra gång.
b) Om bollen studsar två gånger inne på mottagarens sida, även efter om bollen träffat en av väggarna, så anses serven rätt och poäng går till servarens sida.
c) Om den mottagande spelaren träffar bollen innan den studsar eller returnerar fel så förlorar de poängen.

7. MOTTAGARE
Laget som skall vara mottagare i första gamet i varje set skall bestämma vilken spelare som skall ta emot gamets första poäng. Den spelaren fortsätter att mottaga första poäng i alla game till slutet av setet. Spelarna alternerar mottagandet av serven. Ordningen kan inte ändras under setet men kan göras så vid start av påföljande set. Om mottagare ordningen under ett game blir förvrängd av mottagarna så skall spelet fortgå i den ordningen till gamet är slut. I följande game skall den ursprungliga ordningen gälla. Om upptäckten sker när felaktig spelare returnerar serven så förlorar mottagarna poängen.

8. ANTAL SERVAR
Servaren är tillåten en andra serve om den första inte är giltig. Den andra görs från samma sida som den första och omedelbart efter den.

9. FÖRBEREDELSE AV MOTTAGANDE
Servaren skall inte serva förrän mottagaren är redo, om mottagaren inte är redo, eller gör några ansträngningar för att returnera bollen, så kan servaren inte göra anspråk på poäng även om serven var bra. Om mottagaren inte är redo så kan inte fel serve dömas. 25 sekunder regeln, 4H måste dock respekteras.

10. SERVE TRÄFFAR MOTTAGARE
Om spelaren som tar i mot serven eller dess partner träffas av eller rör vid bollen med racket innan studs, så är det servarens poäng.

11. OMSPEL AV BOLL
a) Bollen vidrör nätet eller nät hållarna och faller sedan ner i servemottagarens serve ruta, så länge den inte rör stängslet innan andra studsen.
b) Om efter det att bollen har vidrört nätet eller nät hållarna, träffar någon av spelarna.
c) Om mottagaren inte är redo (9).
Om omspel av boll sker vid första serven då skall den gå om. Om det sker vid andra serven så går endast, andra serven om. Boll spelas om även vid följande:
a) Om bollen går sönder under gamet.
b) Om spelet avbryts av oförutsedda händelser bortom kontroll av spelare.
Spelaren som under spelet anser att en situation kräver omspel av skall omedelbart göra det känt för domare, och inte låta spelet fortsätta. Rätten till omspel av boll går förlorad vid poäng.
Domare kan beordra ett omspel av en poäng, servaren har då rätt till två servar.

12. STÖRNINGAR
Om en Spelaren blir störd eller hindrad av ett oavsiktligt agerande av motståndare eller av något utanför spelarens egen kontroll, (med undantag av partner eller fasta tillbehör), skall poängen spelas om. Om en spelare avsiktligt eller oavsiktligt stör en motståndare under spel: i det första fallet kommer domare kommer att ge motståndarna poängen och i andra fallet om poängen är vunnen av spelare som skapat störningar, så spelas bollen om.

13. POÄNGRÄKNING
Poäng i ett vanligt game
I ett vanligt game benämns poängen som följer där servarens poäng anges först:
• Ingen poäng: “Noll”
• Första poängen: “15”
• Andra poängen: “30”
• Tredje poängen: “40”
• Fjärde poängen: “Game”
Om båda lagen har vunnit tre poäng, är ställningen “40 – lika”. Efter “40 – lika” blir ställningen “fördel” för det lag som vunnit följande poäng. Om samma spelare/lag vinner även nästa poäng vinner de även gamet. Om däremot motståndarna vinner nästa poäng blir ställningen “lika”. Ett lag behöver vinna två poäng efter varandra direkt efter “lika” eller “40 – lika” för att vinna ett game.
Laget som först vinner sex game vinner setet förutsatt att det är med en marginal av två game över motståndarna. Om det behövs skall setet fortsätta till dess denna marginal har uppnåtts om man inte tidigare kommit överens om en tiebreak. (14). Matcher kan vara bäst av 3 eller 5 set. I matcher som är bäst av 5 kan det finnas en viloperiod på 10 minuter efter 3 set om detta har begärts av något av paren.

14. TIE-BREAK
Om tidigare överenskommet skall vid sex lika ett tie-breakgame spelas. I ett tie-breakgame räknas poängen “noll”, “1”, “2”, “3” etc. Laget som först vinner sju poäng vinner gamet och setet, under förutsättning att det är med en marginal av två poäng över motståndarna. Vid behov fortsätter tie-breakgamet till dess denna marginal är uppnådd. Den spelare som står i tur att serva, skall serva första poängen i tie-break. De följande två poängen skall servas av motståndarna. Efter detta skall varje lag turas om och serva två poäng var till dess tie-breakgamet är slut. Spelarna byter sida var 6 poäng och har 25 sekunder att göra det. Vinnarna av tie-break vinner setet 7-6. I nästa set startar paret serva som inte startade serva i tie-break.

15. BOLL I SPEL
Bollen slås alternativt av någon av spelarna i vardera laget. Bollen är i spel från det ögonblick den har servats (om den inte var fel eller skall spelas om) och fortsätter tills poäng tagits. Detta sker när bollen vidrör väggarna direkt på motståndarnas sida eller stängslet, studsar två gånger på marken eller när en spelare slagit bollen korrekt på motståndarnas sida och bollen sedan farit utanför banan och där studsar. OBS: Spelarna kan lämna banan och slå bollen så länge den inte studsat en andra gång. Om bollen passerar nätet, studsar på motståndarna sida far utanför banan träffar ett objekt utanför banan och studsar in igen. Den spelare som slog bollen ges poängen även om motståndarna kunde ha returnerat den. Om bollen passerar nätet, studsar på motståndarna sida far utanför banan genom ett hål i stängslet eller fastnar däri. Den spelare som slog bollen vinner poängen. En spelare kan slå bollen mot någon av sina väggar sa att bollen passera över nätet till motståndarna sida, dock ej med serven. En boll som studsar i vinkeln (hörn) mellan en vägg och marken är korrekt.

16. VOLLEY
Volley är tillåtet dock inte på serven.

17. BOLL SOM STUDSAR PÅ ANLÄGGNINGENS FÖREMÅL
Om bollen efter att ha studsat på banan studsar i något anläggningens föremål, så är bollen fortfarande i spel och skall returneras innan den studsar en andra gång på banan. Om bollen studsar på lampor eller tak, (täckta banor), så är poängen avgjord.

18. GILTIG RETUR
a) Om bollen vidrör nätet eller dess nät hållarna och sedan studsar på motståndarnas sida.
b) Om bollen efter att ha studsat på banan och sedan träffat en av väggarna återvänder till spelarens bana som slagit den och spelaren slår den. Så länge som de, deras kläder eller racket inte rört nät, nät hållare eller motståndarnas bana.
c) Om till följd av riktning och kraft i skottet, bollen studsar på motståndarnas bana och flyger bort från banan eller träffar tak, lampor eller andra objekt som inte är del av banan.
d) Om bollen i spel träffar ett objekt som finns på motståndarna sida, (en annan boll, kläder eller racket), så vinner de som slog bollen, poängen.
e) Om bollen studsar på motståndarna sida och därefter rör stängslet eller någon av väggarna. Motståndaren måste returnera bollen innan den studsar en andra gång.

 

 

19. FÖRLORAD BOLL
Ett lag förlorar en poäng:
a) Om en av spelarna, deras racket eller något av vad de har på sig, rör vid nätet nät hållarna eller motståndarnas sida av banan inkluderat stängslet, medan bollen är i spel.
b) Om bollen studsar en andra gång på banan innan den returneras.
c) Om bollen är returnerad innan den har passerat nätet.
d) Om en spelare slår bollen så att den direkt träffar någon av motståndarna väggar, stängslet eller något objekt utanför banan.
e) Om spelaren returnerar bollen, den träffar nätet eller dess nät hållare och sedan inte studsar på motståndarnas sida.
f) Om en spelare träffar bollen två gånger (dubbel träff)
g) Om bollen i spel träffar spelaren eller något spelaren bär förutom racket.
h) Om en spelare träffar bollen och denna vidrör stängslet på egna sidan.
i) Om man träffar bollen genom att kasta racket.
j) Om de hoppar över nätet under spel.
k) Endast en spelare får returnera bollen.
OBS: Det räknas inte som dubbel träff när båda spelarna försöka nå bollen samtidigt och bara en träffar, eller när den andra träffar partnerns racket.

20. TEMPORÄR REGEL
På vissa banor finns ett utrymme mellan nätet och nät hållarna. Om bollen passerar här är den giltig om den passerar med en höjd som överstiger nätet.

21. SPEL UTAN AVBROTT
I princip skall spelet pågå utan avbrott från matchens början till dess matchen är avgjord
a) Förutom i de tillåtna viloperioderna (1).
b) Förutom vid Byte av sida (1).
c) Förutom vid en 5 sets match (13)
d) Matchen skall aldrig avbrytas, försenas, uppskjutas med syftet att ge spelare chansen att återhämta sig eller ta emot spelråd. (utom under tillåten tid).